“ท่าตะโก So good” พอ.ท่าตะโก ให้ความรู้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงบ้านพี่สู่บ้านน้อง ต.ทำนบ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายพีระ คำศรีจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าตะโก ร่วมพบปะผู้นำตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก พร้อมกับให้ความรู้ ความเข้าใจโครงการจิตอาสาพระราชทาน การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ สู่การปฏิบัติ ขยายผลบ้านพี่สู่บ้านน้อง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ โรงเรียนบ้านหนองกระโดน หมู่ที่ 5 ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

“สถานีข่าว CNS พช.ท่าตะโก” รายงาน

(Visited 3 times, 1 visits today)