“ท่าตะโก So good” พอ.ท่าตะโก ร่วมต้อนรับคณะตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายพีระ คำศรีจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าตะโก พร้อมด้วย นางสาวธัญญลักษณ์ พงษ์ทุมพระ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลดอนคา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการ “1 อำเภอ 1 หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน” บ้านคอกควายใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยให้ข้อมูลสนับสนุนในภารกิจของงานพัฒนาชุมชน ดังนี้

1. การใช้กลไกกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. การดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา และทฤษฎีใหม่
4. สร้างอาชีพรายได้จากสัมมาชีพชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านคอกควายใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

“สถานีข่าว CNS พช.ท่าตะโก” รายงาน

(Visited 2 times, 1 visits today)