“ท่าตะโก so good” พช.ท่าตะโก จัดประชุมซักซ้อมและทำความเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย โคก หนอง นา พช.

เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอประชุมอำเภอท่าตะโก นายพีระ คำศรีจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าตะโก พร้อมทีมงาน พช.ท่าตะโก ร่วมจัดการประชุมเพื่อชซักซ้แมทำความเข้าใจ และชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน โคก หนอง นา พช. โดยร่วมกันทำความเข้าใจในเรื่องการขุดหนอง ทำคลองไส้ไก่ ลักษณะการดำเนินงานของการจัดการพื้นที่ การดำเนินการในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง การเบือกแบบมาตรฐานในการจัดทำ การสำรวจพื้นที่ กิจกรรมเอามื้อสามัคคี การสร้างเครือข่าย โคก หนอง นา ท่าตะโก รวมทั้งการตอบข้อสงสัยในเรื่องต่าง ๆ ของครัวเรือนต้นแบบที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 42 ครัวเรือน/แปลง ที่ได้รับงบประมาณ โดยแยกเป็นครัวเรือนที่ได้รับจัดสรรงบ 3 ไร่ จำนวน 13 แปลง และ 1 ไร่ จำนวน 29 แปลงในพื้นที่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

“สถานีข่าว CNS ท่าตะโก” รายงาน

(Visited 8 times, 1 visits today)