สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก

จังหวัดนครสวรรค์

นายพีระ คำศรีจันทร์

พัฒนาการอำเภอท่าตะโก

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ในปี ๒๕๖๕