สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแซะ

จังหวัดชุมพร

นางสาววาสนา เกตุวารี

รักษาการพัฒนาการอำเภอท่าแซะ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน