กล้วยอบแผ่น

ชื่อ – สกุล : วิสาหกิจชุมชนสตรีรวมดาวสาวใหญ่
ที่อยู่ : ๒๔ ม.๗ ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ อย ๑๓๑๓๐
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๒-๖๓๙๒๖๐๒

(Visited 87 times, 1 visits today)