โครงสร้างบุคคลากร

นายชนะพล บุญเก่า


พัฒนาการอำเภอท่าเรือ

นางสาวคนิษฐา สุทธิสมบูรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายธีทัต รังสร้อย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวฐาพัช วิรัชติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวนาวีญา นวลศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายพรชัย กาบบัว

อาสาพัฒนา

นางสาวสุวรรณา ขันธชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 833 times, 1 visits today)