โครงสร้างบุคคลากร

นายมรุต ภูมิมี


พัฒนาการอำเภอท่าเรือ

นางสาวคนิษฐา สุทธิสมบูรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายธีทัต รังสร้อย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอัฏฐพร ฤทธิชาติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวอชิรญา นาคฤทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายพรชัย กาบบัว

อาสาพัฒนา

นายเทพฤทธิ์ สักการะ

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

นางสาววันเพ็ญ ดากาวงค์

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

(Visited 953 times, 1 visits today)