ประวัติความเป็นมา

อำเภอท่าเรือ

"ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อโต แดนตะโกดัดงาม เย็นสายน้ำนามป่าสัก วิวสวยนักเขื่อนพระรามหก"

ท่าเรือ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อ อำเภอนครน้อย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอท่าเรือตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอดอนพุด และ อำเภอบ้านหมอ (จังหวัดสระบุรี)
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเสาไห้ และ อำเภอหนองแซง (จังหวัดสระบุรี)
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอภาชี
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอนครหลวง

ประวัติศาสตร์

  • วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๘๗ จัดตั้งเทศบาลตำบลท่าเรือ ในท้องที่บางส่วนตำบลท่าเรือ 
  • วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๖ จัดตั้งสุขาภิบาลท่าหลวง ในท้องที่บางส่วนของตำบลท่าหลวง(เขตองค์การบริหารส่วนตำบลไก่จ้น ในสมัยนั้น) บางส่วนของตำบลท่าเรือ และ บางส่วนของตำบลจำปา และ ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลไก่จ้น (ในสมัยนั้น)
  • วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๗ โอนพื้นที่ตำบลท่าเรือที่อยู่นอกเขตเทศบาลตำบลท่าเรือ (ในสมัยนั้น) ไปขึ้นกับตำบลจำปา 
  • วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๔ เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลท่าเรือ ให้ครอบคลุมตำบลท่าเรือทั้งหมด 
  • วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ยกฐานะจากสุขาภิบาลท่าหลวง เป็น เทศบาลตำบลท่าหลวง

อำเภอท่าเรือแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น ๑๐ ตำบล ๘๔ หมู่บ้าน

๑.  ตำบลท่าเรือ  
๒.  ตำบลจำปา จำนวน ๙ หมู่บ้าน
๓.  ตำบลท่าหลวง จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน
๔.  ตำบลบ้านร่อม จำนวน ๙ หมู่บ้าน
๕.  ตำบลศาลาลอย จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน
๖.   ตำบลตำบลวังแดง จำนวน ๘ หมู่บ้าน
๗.  ตำบลโพธิ์เอน  จำนวน ๖ หมู่บ้าน
๘.  ตำบลปากท่า จำนวน ๘ หมู่บ้าน
๙.  ตำบลหนองขนาก จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน
๑๐.  ตำบลท่าเจ้าสนุก จำนวน ๙ หมู่บ้าน

อำเภอท่าเรือแต่เดิมเป็นเขตเกษตรกรรมมีการเพาะปลูกข้าวและการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาจากสายน้ำแห่งแม่น้ำป่าสัก

มีเขื่อนพระราม  ซึ่งเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้แก่

      ๑. เขื่อนพระราม ๖ เป็นเขื่อนทดน้ำเพื่อการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย

      ๒. วัดสะตือ พุทธไสยาสน์ ซึ่งเป็นสถานที่สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี เกิดในเรือซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับวัดแห่งนี้ จึงได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปของสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ประดิษฐานปางไสยาสน์อยู่ในวัดแห่งนี้

      ๓. วัดบึงลัฏฐิวัล เป็นวัดสายปฏิบัติธรรม มีพระธาตุเจดีย์ศรีอยุธยาสัมมาสัมโพธิญาณ และมีบรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม

      ๔. วัดหนองแห้ว วัดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าเรือมีพระองค์ใหญ่ไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ โดยชาวบ้านเรียกว่า'หลวงพ่อใหญ่'ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเป็นที่เคารพและนับถือของชาวบ้าน

      ๕. วัดไม้รวก วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณ มีพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์และพระพุทธรูปปางไสยาสน์จำลองประดิษฐานอยู่ภายในวัด

      ๖. วัดศาลาลอย ตั้งอยู่ในตำบลศาลาลอย เดิมมีชื่อว่าวัดศิลาลอยเนื่องจากมีศิลาลอยน้ำมาชาวบ้านจึงช่วยกันอันเชิญศิลาขึ้นมาแต่ไม่สำเร็จ ปัจจุบันศิลานั้นประดิษฐานอยู่ที่วัดเทพจันทร์ลอย อำเภอนครหลวง สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้คือพระองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานในวิหาร

      วัดไก่จ้น เป็นถิ่นกำเนิดสมเด็จพระพุฒาจารย์มีรูปปั้นจำลงอสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต  พรหมรังสี) และพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ ประดิษฐานในวิหาร

 

(Visited 828 times, 1 visits today)