ลงพื้นที่ ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิสังคมในพื้นที่เรียนร

สพอ.ท่าเรือ
วันที่ 9 เมษายน 2564
นายมรุต ภูมิมี พัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบหมาย นางสาวอชิรญา นาคฤทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นายพรชัย กาบบัว อาสาพัฒนา นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ประจำตำบลท่าหลวง และนายช่างท้องถิ่นได้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิสังคมในพื้นที่เรียนรู้ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบ Digital Platform บริเวณแปลงพื้นที่นายโสภณ สุวรรณโภชน์ ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฏษฏีใหม่ประยุกต์ สู่ โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน หมู่ 3 ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 5 times, 1 visits today)