ร่วมเอามื้อสามัคคีกิจกรรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ แปลงพื้นที่ของนางนริศรา สอนดี ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ

สพอ.ท่าเรือ
9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
นายมรุต ภูมิมี พัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเอามื้อสามัคคีกิจกรรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ แปลงพื้นที่ของนางนริศรา สอนดี ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)