จัดทำคลิปวีดีโอประกวดและประชาสัมพันธ์การปลูกผักสวนครัวต้นแบบดีเด่น จากการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติครัวเรือนสมาชิกต้นแบบดีเด่นอำเภอจำนวน 1 ครัวเรือน และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่นอำเภอ 1 คณะ จากโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย

สพอ.ท่าเรือ?
24 สิงหาคม 2563
นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือมอบหมายให้นางสาวอชิรญา นาคฤทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายพรชัย กาบบัว อาสาพัฒนา ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอประกวดและประชาสัมพันธ์การปลูกผักสวนครัวต้นแบบดีเด่น จากการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติครัวเรือนสมาชิกต้นแบบดีเด่นอำเภอจำนวน 1 ครัวเรือน และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่นอำเภอ 1 คณะ จากโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย ณ บ้านบางม่วง ม.3 ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

(Visited 7 times, 1 visits today)