จัดทำคลิปวีดีโอประกวดและประชาสัมพันธ์การปลูกผักสวนครัวต้นแบบดีเด่น จากการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติครัวเรือนสมาชิกต้นแบบดีเด่นอำเภอจำนวน 1 ครัวเรือน และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่นอำเภอ 1 คณะ จากโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย

สพอ.ท่าเรือ? 24 สิงหาคม 2563 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

ประชุมการจัดทำแผน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สพอ.ท่าเรือ? 6 สิงหาคม 2563 นายชนะพล บุญเก่าพัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอหัวหน้าส่วนราชการ กำนันทุกตำบล ประจำเดือนสิงหาคม

สพอ.ท่าเรือ 5 สิงหาคม 2563 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ