ประชุมสตรีอำเภอท่าเรือเพื่อขับเคลื่อนงานระดับอำเภอ และแจ้งให้ทราบกำหนดการจัดกิจกรรมโครงการสตรีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

สพอ.ท่าเรือ
17 มิถุนายน 2563
นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบหมายให้นางสาวคนิษฐา สุทธิบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายพรชัย กาบบัว อาสาพัฒนา และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอท่าเรือ ร่วมประชุมสตรีอำเภอท่าเรือเพื่อขับเคลื่อนงานระดับอำเภอ และแจ้งให้ทราบกำหนดการจัดกิจกรรมโครงการสตรีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ

(Visited 20 times, 1 visits today)