กิจกรรมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สพอ.ท่าเรือ🎤
18 มิถุนายน 2563
นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบหมายให้ นางสาวอัฏพร ฤทธิชาติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายพรชัย กาบบัว อาสาพัฒนา จัดกิจกรรมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2 สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านโคกมะนาว หมู่ที่ 8 ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 8 times, 1 visits today)