กิจกรรมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สพอ.ท่าเรือ🎤 18 มิถุนายน 2563 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการ [...]

อ่านต่อ

ประชุมสตรีอำเภอท่าเรือเพื่อขับเคลื่อนงานระดับอำเภอ และแจ้งให้ทราบกำหนดการจัดกิจกรรมโครงการสตรีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

สพอ.ท่าเรือ 17 มิถุนายน 2563 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

ดกิจกรรมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2 สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

สพอ.ท่าเรือ 16 มิถุนายน 2563 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2 สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

สพอ.ท่าเรือ 15 มิถุนายน 2563 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2 สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

สพอ.ท่าเรือ 15 มิถุนายน 2563 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

ดกิจกรรมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2 สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

สพอ.ท่าเรือ 12 มิถุนายน 2563 นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ