เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าหลวง

14 พ.ย. 62
นายชนะพล บุญเก่า พัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบหมายให้นางสาวสุวรรณา ขันธชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายพรชัย กาบบัว อาสาพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าหลวง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าหลวง เทศบาลตำบลท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 7 times, 1 visits today)