โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านกอกา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเจ้าสนุก

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางสาวนาวีญา นวลศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านกอกา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 18 times, 1 visits today)