กิจกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) พ.ศ.2562

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางสาวเตือนใจ บุญทิม พัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณา ขันธชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม
อโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา

(Visited 14 times, 1 visits today)