การดำเนินกิจกรรมกลุ่มขนมไทย ตำบลจำปา ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านสวนทับทิม หมู่ที่ 2 ตำบลจำปา

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางสาวนาวีญา นวลศรี นักวิชาการพั [...]

อ่านต่อ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านกอกา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเจ้าสนุก

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางสาวนาวีญา นวลศรี นักวิชาการพั [...]

อ่านต่อ

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอท่าเรือ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางสาวเตือนใจ บุญทิม พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ

ดำเนินโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสวนทับทิม หมู่ที่ 2 ตำบลจำปา

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นางสาวสุวรรณา ขันธชัย นักวิชาการ [...]

อ่านต่อ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสวนทับทิม

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางสาวเตือนใจ บุญทิม พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดทำโครงการเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอท่าเรือ

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางสาวคนิษฐา สุทธิบูรณ์ นักวิชาก [...]

อ่านต่อ

การรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ประสงค์จะสมัครสมาชิก หมู่ที่ 1-8 ตำบลปากท่า

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นางสาวนาวีญา นวลศรี นักวิชาการพั [...]

อ่านต่อ