โครงการ สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบบปากท่า ศึกษาดูงานหมู่ย้านต้นแบบ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลวังแดง

วันที่ 5 มกราคม 2562 นางสาวเตือนใจ บุญทิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบหมายให้นางสาวนาวีญา นวลศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินงานโครงการ สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5 ตำบบปากท่า ศึกษาดูงานหมู่ย้านต้นแบบ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลวังแดง

(Visited 66 times, 1 visits today)