โครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขนาก

วันที่ 3 มกราคม 2562 นางสาวเตือนใจ บุญทิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอท่าเรือ มอบหมายให้นางอรสา ศรีสุพรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขนาก ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

(Visited 15 times, 1 visits today)