การขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต บ้านวังแดงเหนือ

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านวังแด [...]

อ่านต่อ

การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลัง “บวร” ของกรมการศาสนา

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าเรื [...]

อ่านต่อ