การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life)

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สพอ.ท่าเรือ โดยนายประจัญ จันทร์เ [...]

อ่านต่อ

พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรบ อส. ประเภทสำรอง เภอท่าเรือประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สพอ.ท่าเรือ โดยนายประจัญ จันทร์เ [...]

อ่านต่อ

การประชุมเตรียมความพร้อมพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สพอ.ท่าเรือ โดยนายประจัญ จันทร์เ [...]

อ่านต่อ

การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

วันที่ ๒๐ กรกฎคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. สพอ.ท่าเรือ โดยนายป [...]

อ่านต่อ