รายงานผลการปฏิบัติราชการ

๑) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

 • รายงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลคทรอนิกส์ (ไตรมาส ๓-๔)

๒) การขับเคลื่อนตามวาระกรมการพัฒนาชุมชน

 • รายงานผลการดำเนินงาน (ไตรมาส ๓-๔)

๓) รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

 • รายงาน รด.๒ ของอำเภอท่าเรือ

๔) การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 • การจัดทำโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 • ฐานข้อมูลสมาชิกกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 • การส่งเสริมการเพิ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 • แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๕) การคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนชายดีเด่น

๖) ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียนใหม่

 • รายงานผลข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP   ปี ๒๕๖๐

๗) ครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามข้อมูล จปฐ.

 • คำสั่งฯ และบันทึกการประชุมฯ
 • คำสั่งคณะทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการการดำเนินงาน
 • ทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๔ กระบวนงาน
 • รายงานผลการบูรณาการการดำเนินงาน
 • Family Folder ของครัวเรือนยากจนเป้าหมาย/บัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน
 • ภาพถ่ายกิจกรรม

๘) การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

 • การจัดเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาศักยภาพ
 • การสรุปและรายงานผลการขับเคลื่อน
 • รายได้ของกลุ่มเป้าหมาย จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา และ กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์ (๑)
 • รายได้ของกลุ่มเป้าหมาย จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา และ กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์ (๒)
 • รายได้ของกลุ่มเป้าหมาย จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา และ กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์ (๓)

๙) การพัฒนาอาชีพครัวเรือน

 • ฐานข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
 • การส่งเสริมให้ครัวเรือนเป้าหมายให้ได้รับการฝึกอบรม
 • การประกอบอาชีพตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
 • การสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนจัดตั้งกลุ่ม
 • กลุ่มครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพ

๑๐) การเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการประกอบอาชีพ

 • ๑.สรุปประเมินโครงการ
 • ๒.การจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน
 • ๓.ทะเบียนข้อมูลครัวเรือนและภาวะหนี้สิน
 • ๔.ทะเบียนลูกหนื้
 • ๕.แผนการบริหารจัดการหนี้
 • ๖.ทะเบียนการบริหารจัดการหนี้
 • ๗.แบบรายงานการบริหารจัดการหนี้
 • ๘.หลักฐานอื่นๆ (ภาพถ่าย,วาระการประชุม)

๑๑) การประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน

 • https://www.facebook.com/Ayothayatharuea

๑๒) การบริหารจัดเก็บ กชช.๒ค

 • ผลการบันทึกข้อมูล  กชช.๒ค
 • สำเนาบันทึกรายงานการประชุมคณะทำงานฯ อำเภอท่าเรือ
 • ผลการสรุปวิเคราะห์ข้อมูลฯ
 • แผนชุมชน
 • ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี(อปท.)
(Visited 307 times, 1 visits today)