ขนาดตัวอักษร:

มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพสูงสุด

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าเรือ

พัฒนาการอำเภอท่าเรือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

27/04/2565 10.34

นอภ.ท่าเรือนำทัพทีมปฏิบัติการเทศบาลตำบลท่าหลวง ตำบลศาลาลอย วังแดง และท่าหลวงลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ซึ่งตกเกณฑ์ตามระบบ TPMAP เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนทุกมิติ

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเดชาธร เชาว์เลขา [...]

17/03/2565 14.56

พช.ท่าเรือดำเนินการตรวจสอบเอกสาร พร้อมแนะนำให้คำปรึกษาการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน บ้านตะเคียนทอง ต.ปากท่า เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 14.35 น. นายมรุต ภูมิมี พัฒน [...]

17/03/2565 14.50

รองผู้ว่าฯ อยุธยา นำทีมศจพ.จ. และศจพ.อ.ท่าเรือลงพื้นที่ให้คำแนะนำ พร้อมช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP 2564 ตามมิติด้านสุขภาพ ณ ต.ศาลาลอย ต.ท่าเจ้าสนุก ต.บ้านร่อม และต.จำปา เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู [...]

ประกาศ

ดูทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับรูปแบบแปลงที่ดิน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่ขนาด ๑ ไร่ บ้านกอกา หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าเจ้าสนุก ของนายไพบูลย์ กลิ่นประทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0408.2/ว 1365 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแนวทางการปรับเปลี่ยน OTOP ปี 2560
หนังสือที่ มท 0407.4 / ว 1358 ลว. 13 ก.ค.2560 ลว. 13 ก.ค.2560 เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0409.3/ ว 1299 ลว. 5 ก.ค.2560 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.)รุ่นที่ 70

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับรูปแบบแปลงที่ดิน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่ขนาด ๑ ไร่ บ้านกอกา หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าเจ้าสนุก ของนายไพบูลย์ กลิ่นประทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0408.2/ว 1365 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแนวทางการปรับเปลี่ยน OTOP ปี 2560
หนังสือที่ มท 0407.4 / ว 1358 ลว. 13 ก.ค.2560 ลว. 13 ก.ค.2560 เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0409.3/ ว 1299 ลว. 5 ก.ค.2560 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.)รุ่นที่ 70