ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบของผู้สมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เพิ่มกำหนดวัน และเวลา ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล “

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

หนังสือแจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการฯ ในลำดับที่ 1 – 20 อำเภอทัพทัน รายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ดาวน์โหลด