เครดิตรูป : true ID

ประวัติอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

        กิ่งอำเภอทับสะแก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 โดยมีผลในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2481 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 และได้รับการประกาศจัดตังเป็น อำเภอทับสะแก เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2501

        ที่มาของชื่อ ทับสะแก มีเรื่องเล่ากันว่า เดิมมีตาปะขาวไม่ทราบชื่อว่าเป็นใครมาจากไหน ได้เข้ามาทำสวนบริเวณนี้เป็นคนแรก ต่อมามีผู้เดินทางมาจากที่ต่าง ๆ ปรากฏชื่อว่า ชื่อนายแทน นายคง ขุนด่านเจาะ ขวัญแก้ว ขวัญเมือง เข้ามาตั้งถิ่นฐานใกล้เคียงกับตาปะขาว เกิดชุมชนขึ้น แต่ไม่มีใครรู้จักชื่อตาปะขาว จึงเรียกกันว่า ตาแก่ และเรียกบ้านที่ตั้งของตาปะขาวว่า ทับตาแก่ ต่อมาได้เรียกเพี้ยนกันไป จนกลายมาเป็น "ทับสะแก"

แบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค  แบ่งการปกครองออกเป็น 6 ตำบล ได้แก่

 1. ตำบลทับสะแก
 2. ตำบลแสงอรุณ
 3. ตำบลเขาล้าน
 4. ตำบลทับสะแก
 5. ตำบลนาหูกวาง
 6. ตำบลอ่างทอง

การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลทับสะแก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทับสะแกและบางส่วนของตำบลเขาล้าน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับสะแก (นอกเขตเทศบาลตำบลทับสะแก)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่างทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาหูกวาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาหูกวางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาล้าน (นอกเขตเทศบาลตำบลทับสะแก)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยยางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแสงอรุณทั้งตำบล
(Visited 726 times, 1 visits today)