สพอ.ทับสะแก เข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล “สิงห์ทอง” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น 5 ประเภท

วันที่ 22 ก.ย. 2565
นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2565 โดย นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน และเครือข่ายการพัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรม
🥥อำเภอทับสะแก ได้รับพระราชทานเงินขวัญกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนแม่ฯบ้านสิบเอ็ดเจ้า หมู่ที่ 5 ตำบลนาหูกวาง และกองทุนแม่ฯบ้านประดู้ลาย หมู่ที่ 8 ตำบลนาหูกวาง
และรับเกียรติบัตรและโล่รางวัล “สิงห์ทอง” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 รวม 2 รางวัล ได้แก่
1.ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก ได้รับรางวัลชนะเลิศตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด
2. รางวัลสุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห่งการเรียนรู้ ประจำปี 2565
✨ในการนี้นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่หมู่บ้านและชุมชนที่มีความเข้มแข็งเป็นทุนตั้งต้นในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรไทย และขอแสดงความยินดีแก่บุคคล/องค์กรที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ขอบคุณที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นตัวอย่างในการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งการทุ่มเททำงานนั้นยังสามารถขยายผลไปยังบุคคลรอบข้าง หมู่บ้านข้างเคียง เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติที่สามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
(Visited 13 times, 1 visits today)