องค์กรสตรีตำบลห้วยยาง พร้อมใจปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ต่อยอดสร้างศูนย์เรียนรู้ประจำตำบล

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางพิสมัย ศักดิ์เกิด พัฒนาการอำเภอทับสะแก มอบหมายให้นางสาวกตัญญู กองปรีชารัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวเมย์ธิษตา ถวิลการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพสตรีรวมใจสู้ภัย Covid-19 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาง โดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลห้วย และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือให้ครัวเรือนโดยเฉพาะสมาชิกขององค์กรสตรีได้รับประโยชน์ ทั้งยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการปลูกผักไว้กินเอง และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกองค์กรสตรีและประชาชนในครัวเรือน หมู่บ้าน และชุมชน มุ่งเน้นการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการนี้ได้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทงบอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเตรียมดิน การปรุงดิน การเตรียมพื้นที่ การเพาะเมล็ดพันธุ์ และการขยายพันธุ์พืช จากปราชญ์ชาวบ้าน และจากนั้นสตรีที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมกันดำเนินการทำแปลงสาธิต “ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้” ในจุดดำเนินการเพื่อทำเป็นศูนย์เรียนรู้และสถานที่สำหรับทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัวของสตรีในพื้นที่ตำบลห้วยยางต่อไป

(Visited 46 times, 1 visits today)