สตรีทับสะแกรวมใจสู้ภัย Covid-19 ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางพิสมัย ศักดิ์เกิด พัฒนาการอำเภอทับสะแก มอบหมายให้นางสาวกตัญญู กองปรีชารัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพสตรีรวมใจสู้ภัย Covid-19 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ จุดดำเนินการที่ 1 บ้านทุ่งประดู่ หมู่ที่ 1 และจุดดำเนินการที่ 2 บ้านหนองพิกุล หมู่ที่ 7 ตำบลทับสะแก โดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลทับสะแก และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ตำบลทับสะแกเข้าร่วมโครงการฯ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือให้ครัวเรือนโดยเฉพาะสมาชิกขององค์กรสตรีได้รับประโยชน์ ทั้งยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการปลูกผักไว้กินเอง และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกองค์กรสตรีและประชาชนในครัวเรือน หมู่บ้าน และชุมชน มุ่งเน้นการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการนี้ได้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทงบอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเตรียมดิน การปรุงดิน การเตรียมพื้นที่ การเพาะเมล็ดพันธุ์ และการขยายพันธุ์พืช จากนายสัมฤทธิ์ แก้วทิพย์ ปราชญ์ชาวบ้าน และจากนั้นสตรีที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมกันดำเนินการทำแปลงสาธิต “ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้” ในจุดดำเนินการทั้ง 2 จุด เพื่อทำเป็นศูนย์เรียนรู้และสถานที่สำหรับทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัวของสตรีในพื้นที่ตำบลทับสะแกต่อไป

(Visited 21 times, 1 visits today)