โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่  27 กุมภาพันธ์  2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับสะแก ประชุมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลัก : ประจวบคีรีขันธ์ เมืองแห่งชีวิตพอเพียง ประชาชนมีความสุข กิจกรรมย่อย: ประชุมชี้แจงชุดปฏิบัติการหมู่บ้านระดับอำเภอ โดยมีนายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมทั้งให้แนวทางในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนายภัทรดนัย สมศรี กำนันตำบลแสงอรุณ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต และถ่ายทอดการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับอำเภอและครัวเรือนให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบและนำไปประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในหมู่บ้านต่อไป ณ หอประชุมอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 32 times, 1 visits today)