ประวัติความเป็นมา

อำเภอทับปุด

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอทับปุดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอทับปุดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 38 หมู่บ้าน ได้แก่

 
1. ทับปุด       (Thap Put)       6 หมู่บ้าน
2. มะรุ่ย       (Marui)       7 หมู่บ้าน
3. บ่อแสน       (Bo Saen)       8 หมู่บ้าน
4. ถ้ำทองหลาง       (Tham Thonglang)       4 หมู่บ้าน
5. โคกเจริญ       (Khok Charoen)       8 หมู่บ้าน
6. บางเหรียง       (Bang Riang)       5 หมู่บ้าน
แผนที่

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอทับปุดประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลทับปุด ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทับปุด
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับปุด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลทับปุด) และตำบลถ้ำทองหลางทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะรุ่ยทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อแสนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกเจริญทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเหรียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเหรียงทั้งตำบล
(Visited 289 times, 1 visits today)