ข่าวประชาสัมพันธ์

นางจุติกานต์ ดำส่องแสดง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอทับปุต

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนายสมศักดิ์ ทองเจิม

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนางลดาวัลย์ ทองเจิม

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนายชัยประสิทธิ์ ใจเฉื่อย