🐟พช.ท่าปลา ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ “12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่ 8 เศรษฐกิจฐานรากเจริญเติบโต🐟