พช.ท่าปลา ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บัานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านผาเต่าพัฒนา​ ม.3 ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์