โครงสร้างบุคคลากร

นางอังคนา กองแสน

พัฒนาการอำเภอท่าปลา

นางทิพย์วรรณ เหล็กจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวทิพจุฑา มาใกล้

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

พ.อ.ท.นิรุธ สมสิงห์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสุพรรณิการ์ สุขเสนาะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 702 times, 1 visits today)