เครือข่ายโคก หนอง นา อำเภอท่าปลา ร่วมกิจกรรมประชุมสัญจรเครือข่าย โคก หนอง นา จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เข้าชม 9 ครั้ง

วันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางอังคนา กองแสน พัฒนาการอำเภอท่าปลา มอบหมาย นายสุรินทร์ นิลชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยเครือข่ายเจ้าของครัวเรือน โคก หนอง นา อำเภอท่าปลา จำนวน 2 ครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสัญจรเครือข่าย โคก หนอง นาจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบของ นายเกริกฤทธิ์ สานต๊ะ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยไคร้ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
– กิจกรรมเอามื้อสามัคคีขุดคลองไส้ไก่ ฐานเรียนรู้ คนเอาถ่าน ทำปุ๋ยชีวภาพ
– จ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน มอบแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของกรมการพัฒนาชุมชน “ก้าวต่อไป โคก หนอง นา พช.” ตามหลัก ๕P (Place/People/Product/Promotion/ Pass on Perfect)
– การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค ของเครือข่ายโคก หนอง นา จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้ง 9 อำเภอ

(Visited 9 times, 1 visits today)