อำเภอท่าปลา ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารการศึกษา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนตุลาคม 2565

เข้าชม 9 ครั้ง

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารการศึกษา ฯลฯ และการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ในการนี้ นางอังคนา กองแสน พัฒนาการอำเภอท่าปลา พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอร่วมประชุม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลามีวาระสำคัญเข้าในที่ประชุม ดังนี้
1. แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายสุรินทร์ นิลชัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
2. มอบเกียรติบัตร การประกวดสินค้า OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ ในงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน
และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2565 โดยอำเภอท่าปลา ได้ส่งกิจกรรมเข้าประกวด จำนวน ๒ ประเภท ได้แก่ การประกอบอาหารจากลางสาด/ลองกองหวาน และการประกวดร้องเพลง (ลูกทุ่ง) OTOP ไมค์ทองคำ และได้รับรางวัล ดังนี้
(1) การประกวดประกอบอาหารจากลางสาด ประเภทอาหารหวาน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมนางวิจิตร์ อินทร์จันทร์ บ้านร่วมใจ หมู่ที่ 3 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา
(2) การประกวดร้องเพลง (ลูกทุ่ง) OTOP ไมค์ทองคำ ประเภทหญิง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวปดิวรัดา จันทร์แดง (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา)

(Visited 9 times, 1 visits today)