โครงสร้างบุคคลากร

นางชนม์สิตา พุทธชาติ

พัฒนาการอำเภอธัญบุรี

นางสาวอมรจิต ขานพิมาย

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบ/ประสานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

นางสาวสุมาลี อุปจักร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบล/เทศบาลนครรังสิต เทศบาลตำบลธัญบุรี

นายศุภการ กอผจญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 658 times, 1 visits today)