ประวัติความเป็นมา

อำเภอธัญบุรี

 

อำเภอธัญบุรี เป็นพื้นทีที่รู้จักกันในนามทุ่งหลวงรังสิต เป็นส่วนหนึ่งของอาณาบริเวณที่เรียกว่า ทุ่งหลวง  เดิมเป็นพื้นที่ป่ารกชัฎ ไม่มีแหล่งน้ำ ทำการเกษตรไม่ได้ผล  ราษฎรมีความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้น  เกิดโจรผู้ร้ายชุกชุม  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ( รัชกาลที่เจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้บริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม ดำเนินการขุดคลอง คลองสายแรกที่ขุดชื่อคลองเจ้าสายซึ่งตั้งตามพระนามของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์   ต่อมารัชกาลที่  5จึงทรงพระราชทานนามว่า คลองรังสิตประยูรศักดิ์  จนตราบถึงปัจจุบัน  ต่อมาจึงได้มีพระบรมราชโองการให้สถาปนาเมืองธัญญบูรี  มีการก่อสร้างเมือง  สถานที่ราชการ  ศาลาว่าการเมือง  จวนผู้ว่า  ศาลา  โรงพักพลตระเวณ   การสร้างเมืองใช้เวลา  1  ปี  8  เดือน  พระองค์จึงทรงเสด็จเปิดเมืองเมืองธัญญบูรีด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่  13  มีนาคม  พ.ศ.2445   เมืองธัญญบูรีประกอบด้วย  4  อำเภอ  คือ อำเภอเมือง  อำเภอคลองหลวง  อำเภอลำลูกกาและอำเภอหนองเสือ  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่  6  ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยโอนไปสังกัดมณฑลกรุงเก่า ( พระนครศรีอยุธยา ) และเมื่อถึงปี พ.ศ. 2475  ได้ลดฐานะลงเป็นอำเภอชั้นเอกขึ้นกับจังหวัดปทุมธานี

แบ่งการปกครองออกเป็น 

เทศบาล จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วยตำบล 6 ตำบล ได้แก่

1. เทศบาลนครรังสิต  (ตำบลประชาธิปัตย์)

2. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ (ตำบลบึงยี่โถ)

3. เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (ตำบลบึงน้ำรักษ์ ตำบลบึงสนั่น)

4. เทศบาลตำบลธัญบุรี (ตำบลรังสิต ตำบลลำผักกูด)

มีหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน

(Visited 3,174 times, 1 visits today)