พช.ธัญบุรี “มอบทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ อำเภอธัญบุรี”

เข้าชม 12 ครั้ง

วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ตำบลประชาธิปัตย์และตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอธัญบุรี พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ ชื่นจิตร์ รักษาการพัฒนาการอำเภอธัญบุรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอธัญบุรี ผู้แทนเทศบาลนครรังสิต ผู้แทนเทศบาลเมืองบึงยี่โถ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๔ ราย
ทั้งนี้จังหวัดปทุมธานีจัดทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ โดยในปีนี้ได้รับยอดเงินบริจาคเป็นเงินจำนวน ๑๙๐,๗๖๙ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) รายได้ส่วนหนึ่งแบ่งให้เป็นทุนการศึกษากับเด็กที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส ให้ได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย ตลอดจนได้รับสวัสดิการที่จำเป็นอย่างทั่วถึง อำเภอละ ๑๐ ทุนๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท และในโอกาสนี้ทางอำเภอธัญบุรีร่วมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวเด็กที่ได้รับทุนเป็นการเพิ่มเติมอีกด้วย

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 12 times, 1 visits today)