ข่าวประชาสัมพันธ์

นางชนม์สิตา พุทธชาติ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอธัญบุรี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน