พช.ธารโต ร่วมส่งมอบวัสดุ/อุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนและด้อยโอกาส

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.
นายวิรุต ตรียวง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทน นายอำเภอธารโต พร้อมด้วยนายอาบีดีน
เล่ทองคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอธารโต และนางสาวการุณี มีทอง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ร่วมส่งมอบวัสดุ/อุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ครัวเรือนยากจนและด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอธารโต จังหวัดยะลา จำนวน 2 ครัวเรือน ๆ ละ 5,000 บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ครัวเรือนนางสาวกาดารียะ ตาแกะ บ้านเลขที่ 39/4 หมู่ 5 ตำบลแม่หวาด สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์การประกอบอาชีพทำก๋วยเตี๋ยวและน้ำปั่น
2. ครัวเรือนนางสาววัลลภา ศรียพันธ์ บ้านเลขที่ 109/7 หมู่ 7 ตำบลแม่หวาด สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์การประกอบอาชีพทำขนมโรตีกรอบ

(Visited 5 times, 1 visits today)