พช.ธารโต ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 8/2565

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายวิรุต ตรียวง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอธารโต เป็นประธานประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ชุดปฏิบัติการตำบลและบัณฑิตหมู่บ้าน/ตำบล อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ครั้งที่ 8/2565 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุม กศน.อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ในการนี้ นายอาบีดีน เล่ทองคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอธารโตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อรับทราบนโยบายข้อสั่งการนำมาถือปฏิบัติและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

(Visited 9 times, 1 visits today)