ดำเนินกิจกรรมสัมมนาเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบันนังกระแจะ

เข้าชม 3 ครั้ง

วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธารโต นำโดยนายทวีวัฒน์ พิทักษ์รักษากุล พัฒนาการอำเภอธารโต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอธารโต จัดกิจกรรมสัมมนาเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบันนังกระแจะ หมู่ที่ 5 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบันนังกระแจะ
ในการนี้ พัฒนาการอำเภอธารโตได้ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบ
และมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอธารโต บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม วิชาการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสร้างความมั่นคงทางอาหาร การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และวิชาศาสตร์พระราชาประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล เพื่อให้ผู้เข้าอบรบมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

(Visited 3 times, 1 visits today)