สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าม่วง

จังหวัดกาญจนบุรี

นางนิภาภรณ์ พานทอง

พัฒนาการอำเภอท่าม่วง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน