ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

สารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในคล้ายวันก่อต้ังกรมการพัฒนาชุมชน 1 ตุลาคม 2560

ดาวน์โหลด

เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน

ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ