สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถ้ำพรรณรา

จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางกรณิศ เชาชี

พัฒนาการอำเภอถ้ำพรรณรา

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔