นางจีรภัทร์ รองแก้ว

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอท่ามะกาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ามะกา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี