สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ขอเชิญชวนบุคลากรทุกหน่วยงานในอำเภอท่าใหม่ร่วมใส่ผ้าไทย ด้วยการน้อมนำพระดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

[...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ขอเชิญชวนร่วม ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับพช. กิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รอบ 2 ต่อเนื่อง)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ขอเชิญชวนข้าราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร ศาสนสถาน สถานศึกษา ประชาชนทั่วไป ฯลฯ ร่วม ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับพช. กิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รอบ 2 ต่อเนื่อง) “สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว รณรงค์ปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัย COVID-19” สามารถร่วมกิจกรรมโดยการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนกิจกรรมพร้อมถ่ายภาพ เช่น 1. เป็นผู้นำปลูกพืชผักสวนครัวอย่างน้อย 10 ชนิด เลี้ยงสัตว์/ประมง รวมถึงสมุนไพร เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ขมิ้นชัน มะขามป้อม ฯลฯ เพื่อเป็นตัวอย่างในการรณรงค์ สร้างการรับรู้กระแสปลูกผักในครัวเรือนและในชุมชน 2. การแลกเปลี่ยนผลผลิต, เมล็ดพันธุ์และแบ่งปัน ในชุมชนและนอกชุมชน 3. ส่งเสริมหรือร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศาสนสถาน(วัด) ปลูกผักสวนครัว/เลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 4. รณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน รวมถึงการใช้ถังขยะเปียกในการลดโลกร้อนทำปุ๋ยหมัก พร้อมส่งภาพถ่ายมาทางกลุ่มไลน์ Line ส่วนตัวหรือองค์กร, และร่วมสนุกในการลงภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ใน Facebook กลุ่ม “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับพช.” และ Facebook ส่วนตัว โดยสามารถส่งภาพกิจกรรมที่ร่วมดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง [...]

อ่านต่อ

พช.ท่าใหม่ และภาคีเครือข่าย ร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางดรุณี อำลอย พัฒ [...]

อ่านต่อ

สพอ.ท่าใหม่..ขอเชิญชวนทุกท่าน สวมใส่ผ้าไทย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และเชิดชูอัตลักษณ์ผ้าไทย “ผ้าไทย..ใส่ให้สนุก สืบสาน อนุรักษ์ ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

[...]

อ่านต่อ