โครงสร้างบุคคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่

…………………………………………..

นายปฏิณญา  พานิชอัตรา

นายอำเภอท่าใหม่


นางดรุณี อำลอย

พัฒนาการอำเภอท่าใหม่

………………………………………………..

นางนงนุช  บุญเชื่อม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลพลอยแหวน/ตำบลเขาวัว/ตำบลเขาแก้ว

นางสาวอิสริยา  รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลคลองขุด/ตำบลบ่อพุ/ตำบลโขมง

นางสาวจันทิมา  มงคลสวัสดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลรำพัน/ตำบลตะกาดเง้า

 

นายปริญญา  เจริญถ่องแท้

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเขาบายศรี/ตำบลสองพี่น้อง

นางสาวพิชามญชุ์  สุวรรณมณี

อาสาพัฒนา
รับผิดชอบตำบลทุ่งเบญจา/ตำบลสีพยา

นางสาว จิระวรรณ เจริญสัตย์

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน
รับผิดชอบ อำเภอ ท่าใหม่

(Visited 595 times, 1 visits today)